Dla dłużnika

Otrzymałeś pismo od komornika i nie wiesz co dalej?

Komornik przy pierwszej czynności w sprawie doręcza dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Pismo zawiera informacje dotyczące długu, dane stron (wierzyciel oraz dłużnik) oraz inne elementy wymagane prawem.

Nie wiesz co dalej? Poniżej odpowiemy na kilka najczęściej kierowanych do nas pytań.

Wzór formularza – wykaz majątku dłużnika – POBIERZ

Dla kogo komornik egzekwuje dług?

W każdym piśmie otrzymanym od komornika wskazane są strony postępowania egzekucyjnego:

  • wierzyciel, czyli osoba która złożyła wniosek i chce odzyskać swoje pieniądze
  • dłużnik, czyli osoba zobowiązana do zapłaty określonej kwoty na podstawie prawomocnego wyroku Sądu
Wykaz majątku - co mam zrobić żeby uniknąć odpowiedzialności?

Stosownie do art. 8011 kpc dłużnik składa komornikowi, na piśmie lub ustnie do protokołu, wykaz majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jeżeli bez usprawiedliwionej przyczyny dłużnik nie złoży wykazu majątku wraz z oświadczeniem o jego prawdziwości i zupełności albo nie udzieli odpowiedzi na zadane mu pytanie, komornik może ukarać go grzywną.

Wykaz majątku można złożyć ustnie do protokołu podczas dyżuru komornika lub na piśmie korzystając z wzoru formularza wykazu majątku.

Nie złożenie wykazu majątku może skutkować nałożeniem grzywny przez komornika.

Otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, co robić?

W takim wypadku w celu uniknięcia dalszych kosztów egzekucji należy całą należność wskazaną w zawiadomieniu wpłacić bez zbędnej zwłoki komornikowi, a gdy jest to niemożliwe skontaktować się z komornikiem w celu ustalenia harmonogramu ewentualnych spłat i przedstawienia swojej sytuacji rodzinnej i materialno­-bytowej.

Jak długo trwa postępowanie egzekucyjne?

Postępowanie egzekucyjne trwa do momentu całkowitej spłaty długu na rzecz wierzyciela.

Dopiero, gdy całość długi objętego wyrokiem zostaje wyegzekwowana, komornik wydaje postanowienie. W postanowieniu wskazane są następujące informacje:

  • wynik egzekucji
  • rozstrzygnięcie o kosztach (ile dłużnik poniósł ich w związku z toczącym się postępowaniem)
  • informacja o zatrzymaniu wyroku w aktach sprawy.

Takie postanowienie jest dla dłużnika informacją, iż zapłacił całość należności objętych wyrokiem.

Czy komornik może otworzyć mieszkanie pod moją nieobecność?

Tak. Zgodnie z przepisem art. 814 kpc, jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządza otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszukuje jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie.

Komornikowi w trakcie czynności mogą asystować inne osoby, np. Policja lub ślusarz do otwarcia drzwi.

Kiedy komornik zwolni mi konto?

W toku postępowania egzekucyjnego komornik dokonuje szeregu czynności, między innymi zajęcia rachunku bankowego. Sam fakt zajęcia rachunku nie jest jednoznaczny z dokonaniem potrącenia środków które znajdują się na koncie, gdyż Bank przekazuje je do komornika nie wcześniej, niż po 7 dniach od dnia otrzymania zajęcia.

Wcześniejsza realizacja zajęcia i przekazanie środków do komornika jest możliwe, poprzez złożenie przez dłużnika oświadczenia w banku o zgodzie na wcześniejszą realizację zajęcia.

Jeżeli nie zachodzą dalsze przesłanki uniemożliwiające „zdjęcie blokady”, bank po realizacji zajęcia powinien zwolnić rachunek bankowy.

Dlaczego mam zajęte po 1000 zł na kilku kontach skoro mam tylko jeden dług?

Komornik dokonując zajęcia wskazuje kwotę, którą Bank powinien potrącić.

Jeżeli dłużnik posiada konta w kilku bankach może dojść do sytuacji, że wskazana kwota zostanie powielona.

Nawet w przypadku, gdy każdy bank potrąci zajętą kwotę, nie masz się co martwić.

W takiej sytuacji niezwłocznie zwrócimy nadpłatę na Twoje konto.

Ile zostało do spłaty?

W celu dowiedzenia się o ile pozostało do zapłaty przygotuj następujące dane:

  • Numer sprawy (np. Km 100/19)
  • Numer dowodu osobistego lub inne dane na podstawie których będzie możliwa identyfikacja tożsamości

Następnie zadzwoń pod numer kancelarii – nasz zespół chętnie udzieli informacji o stanie sprawy.

Czy można rozłożyć należność na raty?

Przepisy nie przewidują takiej możliwości, jednakże jeżeli twoje możliwości nie pozwalają na jednorazową zapłatę długu – skontaktuj się z kancelarią lub przyjdź do kancelarii w godzinach dyżuru.

Jak mam napisać wniosek do kancelarii ?

Wnioski do kancelarii należy sporządzić na piśmie i podpisany oryginał wniosku złożyć w kancelarii lub wysłać pocztą.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Adam Dębicki

Kancelaria Komornicza nr I w Poznaniu
ul. Mickiewicza 19/3
60-833 Poznań

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8:00 – 18:00
Wtorek – czwartek: 08:00 – 16:00
Piątek: 08:00 – 14:00

Dyżur komornika:
Poniedziałek:
10:00 – 12:00
14:00 – 16:00

  W celu umówienia spotkania z komornikiem dla osób ze szczególnymi potrzebami prosimy o kontakt z telefoniczny lub mailowy.

Ważne

Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.