Dla wierzyciela

Chcesz odzyskać pieniądze?

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego wymaga złożenia przez wierzyciela stosownego wniosku, dołączenie oryginału wyroku oraz uiszczenie zaliczki na wydatki w postępowaniu egzekucyjnym. Wniosek można złożyć pocztą lub osobiście w kancelarii w godzinach otwarcia.

Pobierz i wypełnij wniosek
1
Wyślij wypełniony wniosek pocztą
2
Skontaktujemy się mailowo po zarejestrowaniu sprawy
3
  • Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy (czyli wyrok zaopatrzony w klauzulę wykonalności) w oryginale. W przypadku wyegzekwowania całości roszczenia tytuł pozostaje w aktach sprawy, w innym przypadku – zwracany jest wierzycielowi ze stosownymi adnotacjami.
  • Wniosek o wszczęcie egzekucji umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela.
  • Kluczowym dla skuteczności postępowania egzekucyjnego jest, aby we wniosku wskazać wszelkie informacje, które pozwolą skutecznie wyegzekwować należność. Jeżeli wierzyciel ma wiedzę dotyczącą majątku dłużnika, miejsc wykonywania działalności, kontrahentów, możliwych powiązań z innymi osobami, numerów telefonu – należy zawrzeć taką informację we wniosku!

Jeżeli ww. informacje wierzyciel uzyska po złożeniu wniosku – prosimy przekazać je mailowo lub pisemnie na adres kancelarii.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8:00 – 18:00
Wtorek – czwartek: 08:00 – 16:00
Piątek: 08:00 – 14:00

Dyżur komornika:
Poniedziałek:
10:00 – 12:00
14:00 – 16:00

  W celu umówienia spotkania z komornikiem dla osób ze szczególnymi potrzebami prosimy o kontakt z telefoniczny lub mailowy.

ZALICZKA

Zgodnie z art. 7 ustawy o kosztach komorniczych, jeżeli czynność powoduje wydatki, komornik uzależnia dokonanie tej czynności od uiszczenia zaliczki. Zaliczka na koszty doręczenia korespondencji nie może jednorazowo przekroczyć 60 złotych, chyba że planowane wydatki znacznie przekroczą tę kwotę. W wezwaniu do uiszczenia zaliczki komornik wskazuje stronę obowiązaną do uiszczenia zaliczki, wysokość zaliczki, termin jej uiszczenia, czynność powodującą wydatki, które mają być pokryte z zaliczki, oraz poucza stronę wezwaną o skutkach niewykonania wezwania.

Jak działa Kancelaria

Posiadamy solidne filary współpracy

Współpraca

Nie ograniczaj się do wniosku. Postępowanie egzekucyjne to współpraca wierzyciela z komornikiem i wspólne działanie do wyegzekwowania Twojej należności.

Zaufanie

Czujemy się odpowiedzialni za Twoje sprawy. Każde postępowanie, jest dla nas tak samo ważne i wierzymy, że rzetelność działania oraz wzajemne zaufanie są podstawą wspólnego sukcesu.

Transparentność

Możliwość bezpośredniego kontaktu, dostęp do akt online. Działamy dla Ciebie.